Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny se řídí

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem   250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,
 • platnými hygienickými předpisy

.

Rozsah poskytovaných služeb: obědy
Výběr ze tří hlavních chodů, polévka, nápoj

ŠJ v současné době neposkytuje dietní stravování

Tento vnitřní řád platí pro všechny strávníky – žáky, zaměstnance, ostatní strávníky,
zaměstnance ŠJ .

 1. Platba stravného probíhá zálohově inkasem z účtu strávníka.
  Postup bezhotovostní platby ve své bance si trávník sjedná svolení s inkasem
  a) číslo bankovního účtu: 107-834 444 0217/0100
  b) variabilní symbol: přidělí vedoucí jídelny 
 2. Ceník obědů je k nahlédnutí na www.jidelnavrchlabi.cz , nebo v kanceláři ŠJ

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září-srpen), ve kterém dosahují daného věku

 • Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají částky dle kategorie strávníků.

Každý strávník vyplní elektronickou přihlášku sjslovanska.chcistravovat.cz

 •  a zakoupí bezkontaktní čip. Bez čipu, nebo náhradního potvrzení nebude oběd vydán. Nepřihlášeným strávníkům není vstup do jídelny povolen. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
 • Šatna je určena pouze k odkládání oděvů. K odložení školních tašek jsou určeny police . 

Zákaz odkládání mobilních telefonů, peněženek a jiných cenností v šatně, za jejich případnou ztrátu jídelna neručí. Cennosti jsou strávníci povinni nosit u sebe.

 • Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit upadnutí, opaření…
 • Výdej hlavního jídla a doplňků stravy (moučník…)probíhá u výdejního pultu. Polévku si strávník nabírá sám do připravených bujonšálklů z ohřívacího kotlíku na výdejním pultu Nápoje si strávník vybírá a nalévá sám z nápojového zásobníku na výdejním pultu. Saláty si nabírá v salátovém baru dle vlastního výběru.
 • Použité nádobí i obaly od doplňků stravy odnáší strávník k okénku příjmu špinavého nádobí a rozdělí do připravených nádob -příbory, tác – skleničky a bujonšálky, tácy na sebe…
 • Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě u stolu.
 • Dohled v jídelně sleduje chování žáků od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění stolů nebo podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled provést úklid. Mimořádný úklid provede pomocná kuchařka.
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, dohled  zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení. Další úkony provádí vedení školy, jímž je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.
 • Výdej obědů:

Cizí strávníci                                         11:00  – 12:00

Žáci                                                        11:30  – 13:45

Jídelna se uzavírá ve 14:00 hodin  Z provozních důvodů může být upravena doba výdeje obědů.

 1. Strávníci mají vždy přihlášeno menu č. 1  změnit a odhlásit oběd lze na www.e-jidelnicek.cz nebo na dotykové obrazovce v jídelně od 11.00 do 14.00 hod. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 14.00 hod. předešlého dne.  V případě, že si strávník oběd nevyzvedne propadá a je nutné ho uhradit. V případě nemoci ráno do 7:00 lze oběd odhlásit  telefonicky na č.731 822 460   (6-14:30hod.). Na prázdniny jsou obědy žáků škol odhlášeny automaticky.
 2. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). V první den nemoci může strávník oběd vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené.
  Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.
 3. Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový v kanceláři jídelny. Zapomene-li strávník čip na oběd, vytiskne si náhradní stravenku „ ŽOLÍKA“ požádá v kanceláři ŠJ o  přístupový kod. Jídelní lístek je zveřejněn vždy na týden, pokud tomu nebrání provozní důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena.
 4. Jídelníček je vyvěšen na internetu www.e-jidelnicek.cz (č. Jídelny11132), www.jidelnavrchlabi.cz u objednávkových terminálů v jídelně.
 5. Připomínky ke stravování, hygienické nebo technické problémy lze hlásit u vedoucí ŠJ, která je odpovědná za školní stravování.
 6. S vnitřním řádem je možno se seznámit na nástěnce při vstupu do ŠJ a na internetových stránkách jídelny.
 7. V celém objektu je zakázáno kouření i elektronických cigaret.

Vrchlabí 1. 1.2023

Sestavila: Ludmila Fiedlerová ředitelka jídelny