Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny se řídí

 • zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů,
 • platnými hygienickými předpisy

Rozsah poskytovaných služeb: obědy
Výběr ze tří hlavních chodů, polévka, nápoj

ŠJ v současné době neposkytuje dietní stravování

Tento vnitřní řád platí pro všechny strávníky – žáky, zaměstnance, ostatní strávníky,
zaměstnance ŠJ .

 1. Platba stravného probíhá zálohově inkasem z účtu strávníka.
  Postup bezhotovostní platby ve své bance si trávník sjedná
  svolení s inkasem
  a) číslo bankovního účtu: 107-834 444 0217/0100
  b) variabilní symbol: přidělí vedoucí jídelny 

  1. Fiinanční normativ
   Objednané obědy s sebou 75,– Kč
   objednané obědy v jídelně 75,– Kč
   Strávníci do 7 let 29,– Kč
   Strávníci 7-10 let 31,– Kč
   Strávníci 11 – 14 let 33,– Kč
   Strávníci nad 15 let 36,– Kč
   Strávníci cizích ZŠ 7-10 let 38,– Kč
   Strávníci cizích ZŠ 11-14 let 40,– Kč
   Strávníci cizích ZŠ nad 15 let 40,– Kč
   ZŠ Na Dvoře 7-10 let 45,– Kč
   ZŠ Na Dvoře 11-15 let 47,– Kč
 2. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (září-srpen), ve kterém dosahují daného věku.
 3. Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají částky dle kategorie strávníků.
 4. Každý strávník vyplní přihlášku a zakoupí bezkontaktní čip. Bez čipu, nebo náhradního potvrzení nebude oběd vydán. Nepřihlášeným strávníkům není vstup do jídelny povolen.Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
 5. Šatna je určena pouze k odkládání oděvů. K odložení školních tašek jsou určeny police . Zákaz odkládání mobilních telefonů, peněženek a jiných cenností v šatně, za jejich případnou ztrátu jídelna neručí. Cennosti jsou strávníci povinni nosit u sebe.
 6. Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 7. Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit upadnutí.
 8. Výdej hlavního jídla a doplňků stravy (kompot , salát, moučník…)probíhá u výdejního pultu. Polévku si strávník nabírá sám do připravených bujonšálklů z ohřívacího kotlíku na výdejním pultu Nápoje si strávník vybírá a nalévá sám z nápojového zásobníku na výdejním pultu.
 9. Použité nádobí i obaly od doplňků stravy odnáší strávník k okénku příjmu špinavého nádobí a rozdělí do připravených nádob -příbory, tác – skleničky a bujonšálky, tácy na sebe…
 10. Jídlo a nápoje se konzumují zásadně vsedě u stolu.
 11. Dohled v jídelně sleduje chování žáků od příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění stolů nebo podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled provést úklid. Mimořádný úklid provede pomocná kuchařka.
 12. Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, dohled zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení. Další úkony provádí vedení školy, jímž je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.
 13. Výdej obědů: Cizí strávníci do jídlonosičů         11:00 – 11:30Studenti a ostatní strávníci          11:30 – 13.45Jídelna se uzavírá ve 14:00 hodin Z provozních důvodů může být upravena doba výdeje obědů.
 14. Strávníci mají vždy přihlášeno menu č. 1 změnit a odhlásit oběd lze na www.e-jidelnicek.cz nebo na dotykové obrazovce v jídelně od 11.00 do 14.00 hod. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 14.00 hod. předešlého dne. V případě, že si strávník oběd nevyzvedne propadá. V případě nemoci ráno do 7:00 lze oběd odhlásit telefonicky na č.731 822 460 (6-14:30 hod). Na prázdniny jsou obědy odhlášeny automatický.
 15. Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí (dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.) uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze v první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). V první den nemoci může strávník oběd vyzvednout do jídlonosiče v době k tomu určené.
  Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.
 16. Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový v kanceláři jídelny. Zapomene-li strávník čip na oběd, požádá v kanceláři ŠJ o potvrzení pro kuchařky s uvedení čísla objednávky. Jídelní lístek je zveřejněn vždy na týden, pokud tomu nebrání provozní důvody. Změna jídelníčku je vyhrazena.
 17. Jídelníček je vyvěšen na internetu ww.e-jidelnicek.cz (č. Jídelny11132), www.jidelnavrchlabi.cz u objednávkových terminálů v jídelně.
 18. Připomínky ke stravování, hygienické nebo technické problémy lze hlásit u vedoucí ŠJ, která je odpovědná za školní stravování.
 19. S vnitřním řádem je možno se seznámit na nástěnce při vstupu do ŠJ a na internetových stránkách jídelny.
 20. V celém objektu je zákázáno kouření.

 

Vrchlabí 1.7.2019

Sestavila: Ludmila Fiedlerová ředitelka jídelny